บุคลากร

นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง

หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

นางพรทิพย์ อาคม

นายทะเบียน

นางนันธิดา สายสุวรรณ

งานทะเบียน

นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง

งานทะเบียน

นางสาลิกา ก๋ายอด

งานวิชาการ

นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ

งานวิชาการ

นายนพดล ไชยวัง

งานวัดผล

นางสาวพิมพ์ชนก วงค์ใหญ่

งานวัดผล

นายอภิเชษฐ ปัญญา

งานสารสนเทศ

นายกฤษดา รักงาม

งานสารสนเทศ/งานโสต

นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโส

งานวิทยบริการและห้องสมุด