บุคลากร

นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายอโนชา งามจิต

หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

นางพรทิพย์ อาคม

นายทะเบียน

นางนันธิดา สายสุวรรณ

ช่วยงานทะเบียน

นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง

ช่วยงานทะเบียน

นางสาลิกา ก๋ายอด

งานวิชาการภาคบ่าย

นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์

งานวิชาการภาคปกติ

นายนพดล ไชยวัง

งานวัดผล

นางสาวพิมพ์ชนก วงค์ใหญ่

ช่วยงานวัดผล

นายอภิเชษฐ ปัญญา

งานสารสนเทศ/ช่วยงานวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์มูล

บรรณารักษ์