ตารางเรียนนักศึกษา

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น ปวช.1

ปวช. 1/1 บริหารทั่วไป

ปวช. 1/2 บริหารทั่วไป

ปวช. 1/3 บริหารทั่วไป

ปวช. 1/4 อุตสาหกรรมทั่วไป

ปวช. 1/5 อุตสาหกรรมทั่วไป

ระดับชั้น ปวช.2

ปวช. 2/1 การบัญชี

ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. 2/3 การตลาด

ปวช. 2/4 ภาษาต่างประเทศ

ปวช. 2/5 อิเล็กทรอนิกส์

ปวช. 2/6 ไฟฟ้ากำลัง

ปวช. 2/7 ยานยนต์

ระดับชั้น ปวช.3

ปวช. 3/1 การบัญชี

ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. 3/3 การตลาด

ปวช. 3/4 ภาษาต่างประเทศ

ปวช. 3/5 อิเล็กทรอนิกส์

ปวช. 3/6 ไฟฟ้ากำลัง

ปวช. 3/7 ยานยนต์

ระดับชั้น ปวส.1

ปวส. 1/1 BUSINESS

ปวส. 1/2 BUSINESS

ปวส. 1/3 INDUSTRIAL

ระดับชั้น ปวส.2

ปวส. 2/1 การบัญชี

ปวส. 2/2 การตลาด

ปวส. 2/3 การท่องเที่ยว

ปวส. 2/4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปวส. 2/5 ไฟฟ้ากำลัง

ปวส. 2/6 เทคนิคยานยนต์