แนะนำสาขา

รับผู้จบ ม.6, ม.3 หรือเทียบเท่าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนในสาขา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี (Accounting)

เรียนรู้งานโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย บัญชีชั้นต้น บัญชีชั้นกลาง บัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน การทำงบดุล การปิดบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจัดทำต้นทุน จบแล้วเป็นนักบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี งานธนาคาร เป็นต้น.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

เรียนรู้การวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ การเขียนโปรแกรมภาษา C การเขียนคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จบแล้วเป็นนักพัฒนาระบบสารสนเทศ นักโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น.

การตลาด (Marketing)

เรียนรู้และวางแผนการตลาด โดยทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ จบแล้วเป็นนักการตลาด เจ้ากิจการนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น.

ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียและชาติตะวันตก ฝึกการสนทนาจากประสบการณ์จริง จบแล้วเป็นมัคคุเทศก์ นักภาษา พนักงานต้อนรับของโรงแรม สายการบิน เป็นต้น.

ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถด้านงานติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห์ อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จบแล้วเป็นช่างเทคนิค วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เจ้าของกิจการร้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.

ไฟฟ้า (Electric)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ติดตั้งอุแกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ฯ จบแล้วเป็นช่างเทคนิคไฟฟ้าและการติดตั้ง ช่างเทคนิคเครื่องทำความเย็นเและปรับอากาศ เจ้าของกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น.

ช่างยนต์ (Automative)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ซ่อมระบบเครื่องล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร จบแล้วเป็นช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคเครื่องกลเกษตร เป็นต้น.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนในสาขา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี (Accounting)

เรียนรู้งานโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย บัญชีชั้นต้น บัญชีชั้นกลาง บัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน การทำงบดุล การปิดบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจัดทำต้นทุน จบแล้วเป็นนักบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี งานธนาคาร เป็นต้น.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

เรียนรู้การวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ การเขียนโปรแกรมภาษา C การเขียนคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จบแล้วเป็นนักพัฒนาระบบสารสนเทศ นักโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น.

การตลาด (Marketing)

เรียนรู้และวางแผนการตลาด โดยทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ จบแล้วเป็นนักการตลาด เจ้ากิจการนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น.

ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถด้านงานติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห์ อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จบแล้วเป็นช่างเทคนิค วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เจ้าของกิจการร้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.

ไฟฟ้า (Electric)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ติดตั้งอุแกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ฯ จบแล้วเป็นช่างเทคนิคไฟฟ้าและการติดตั้ง ช่างเทคนิคเครื่องทำความเย็นเและปรับอากาศ เจ้าของกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น.

ช่างยนต์ (Automative)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ซ่อมระบบเครื่องล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร จบแล้วเป็นช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคเครื่องกลเกษตร เป็นต้น.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว (Tourism)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน การจัดการด้านบริการ การจัดการส่วนหน้าครัว การประกอบอาหารโรงแรมเครื่องดื่ม การต้อนรับและการบริการ จบแล้วเป็น พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าของกิจการรีสอร์ท เป็นต้น.