ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ใบคำร้องขอใบรับรอง หรือ ใบรายงานผลการเรียน

ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนจบการศึกษา

ใบรายงานนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (ขร.) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ใบคำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตั

ใบรายงานผลการแก้ไขผลการเรียน

ใบลานักศึกษา

หนังสือมอบอำนาจ

ใบสมัครเรียน


จุลสาร C.TECH

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล