ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มแบบผ่อนผันระเบียนแสดงผลการเรียน

แบบฟอร์มใบคำร้องทดลองเรียน

แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มใบลาออก

ใบคำร้องขอกลับมาศึกษา

ใบคำร้องขอแก้ไขประวัติ

ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

ใบคำรองขอใบรับรอง

ใบคำร้องขอย้ายสาขา

ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล