นโยบาย

นโยบายการบริหาร

ฝ่ายวิชาการมีนโยบายดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยมัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รวมทั้งมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนางาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


นโยบายในการดำเนินงานด้านต่างๆของฝ่ายวิชาการมีดังนี้

ด้านบริหารจัดการ

 1. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
 3. ส่งเสริมและสนันสนุนบุคลากรทุกหน่ายงานในสังกัดของฝ่ายได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
 5. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอิ้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

 1. กำกับดูแลการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคม
 2. มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. มีฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามพระชารบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านพัฒนาอาจารย์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนันสนุนให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีช่องทางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ด้านผลิตนักศึกษา

 1. มีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการและเป็นที่ต้องการของนายจ้างทั้งในและต่างประเทศ
 2. เสริมสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ทำงานแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายวิชาการ
 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทุก 6 เดือน
 3. มีการนำผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ

ด้านการจัดการความรู้

 1. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ของฝ่ายวิชาการ
 2. ส่งเสริมและสนันสนุนให้หน่อวยงานในสังกัดดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
 3. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของฝ่ายวิชาการ