คู่มือนักศึกษา

ระเบียบงานวิชาการ

ปรัชญาของวิทยาลัย

มีความรู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพก้าวไกล

มีความรู้ หมายถึง วิชาการและวิชาชีพทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อม เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้

คู่คุณธรรม หมายถึงการมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม โดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตในสงบสุขได้แก่ความกตัญญูกตเวทีความชื่อสัตย์ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส

นำอาชีพก้าวไกล หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตนนำไปเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อและเป็นพื้นฐานในการประ กอบอาชีพหรือบริหารธุรกิจส่วนตัวในการดำรงชีวิตของตนเอง และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ


การวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน โดยใช้วิธีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชา ดังนี้

4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

หมายเหตุ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้

ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน (ขาดสอบปลายภาค)
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดสอบหรือขาดส่งงาน
ผ. หมายถึง ผ่านการประเมินผล
ม.ผ. หมายถึง ไม่ผ่านการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน (ระดับ ปวช.)

ระดับชั้น รายละเอียดของการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน
ปวช.1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้น
ปวช.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้น
ปวช.3 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะจบการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน (ระดับ ปวส.)

ระดับชั้น รายละเอียดของการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน
ปวส.1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้น
ปวส.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะจบการศึกษา

เกณฑ์การจบหลักสูตร

 1. ผ่านการประเมินในรายวิชาหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาชีพเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 2. จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
 3. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
 4. ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯกำหนด
 5. ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา

ติดต่อสอบถามห้องวิชาการ ติดต่อ 054-411297 , 086-4301885


ระเบียบปฏิบัตินักศึกษา

การมาวิทยาลัย

 • นักศึกษาต้องเข้ามาถึงวิทยาลัยก่อน ๐๘.๒๐ น. ผู้ที่มาหลัง ๐๘.๒๐ น. ให้ถือว่ามาสาย
 • นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและแสกนบัตรนักศึกษาทุกวันเพื่อเข้าระบบและเช็คคาบเรียน ซึ่งตามระเบียบมีข้อปฏิบัติดังนี้
  • นักศึกษาขาดกิจกรรมหน้าเสาธงได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง / ๑ ภาคเรียน
  • นักศึกษาต้องสแกนบัตรนักศึกษาเข้า ก่อนเวลา ๐๘.๒๐ น. ออกหลัง ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน หากไม่ปฏิบัตรถือว่าขาดการสแกนบัตร นักศึกษาขาดการสแกนบัตรได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ ๑ ภาคเรียน
  • นักศึกษาที่ติดกิจกรรมหน้าเสาธงและการสแกนบัตร ต้องลงทะเบียนเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ.ค่ายประตูผา จำนวน ๒ คืน ๓ วัน และลงทะเบียนครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์รับบัตรเข้าห้องสอบ และไม่จบหลักสูตร
 • ประตูวิทยาลัยจะเปิดเวลา ๑๕.๐๐ น. (หลังเลิกเรียนคาบสุดท้าย)

เกณฑ์การพิจารณาลงโทษ (การหักคะแนนความประพฤติของนักศึกษา)

คะแนนความประพฤติกำหนดไว้ ๕๐ คะแนน ใน ๑ ภาคเรียน มีเกณฑ์การตัดคะแนนดังนี้

๒.๑ ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน
๒.๒ เชิญผู้ปกครองมาพบ เมื่อถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
๒.๓ ทำทัณฑ์บน เมื่อถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนน
๒.๔ พักการเรียน หมดสิทธิ์สอบ เมื่อถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน
๒.๕ ให้ออก เมื่อถูกตัดคะแนน ๕๐ คะแนน

การแต่งกาย

ทรงผม

นักศึกษาชาย

ระดับ ปวช.และปวส. ทรงผมรองทรงต่ำด้านหน้ายาวไม่เกิน ๗ เซนติเมตรด้านข้างรอบศรีษะและด้านหลัง ความยาวต้องไม่ชิดใบหู ห้ามย้อมสีผม

นักศึกษาหญิง

ระดับ ปวช.และ ปวส. ไว้ทรงสุภาพหากไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย โดยใช้โบว์ผูกผมสีดำ สีน้ำเงิน น้ำตาลและสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย

เสื้อ

นักศึกษาชาย

บริหาร แบบเชิ้ตคอตั้ง(แขนสั้น) ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผูกเนคไททำด้วยผ้าสีแดงเลือดหมูปักตรา C-TECH ระดับอก (ปวช.) แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง(แขนยาว)ผูกเนคไททำด้วยผ้าสีเทาปักตรา C-TECH ระดับอก(ปวส.)
ช่าง เสื้อช็อปของทางวิทยาลัย(เท่านั้น) ปักแถบสีเสื้อตามสาขาวิชาที่เรียน(ช่างยนต์สีแดง / ช่างไฟฟ้ากำลังสีฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์สีน้ำเงิน)

นักศึกษาหญิง (ระดับ ปวช.)

เสื้อแขนสั้นคอบัวเอวจั้มใช้ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อเรียบไม่บางเกินควรผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะตราวิทยาลัยสวมเสื้อกั๊กของวิทยาลัยคอเสื้อผูกโบว์ลายสก๊อต

นักศึกษาหญิง (ระดับ ปวส.)

เสื้อแขนยาวคอมเชิ้ต ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงเนื้อเรียบไม่บางเกินควรผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะตราวิทยาลัยเวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงดึงชายเสื้อออกเล็กน้อยแต่ต้องให้เห็นหัวเข็มขัดคอเสื้อผูกเนคไททำด้วยผ้าสีเทาปักตรา C-TECH ระดับอก

กางเกง

นักเรียน (ระดับ ปวช.และปวส.)

แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูปไม่ขาเดฟเนื้อผ้าเรียบสีเทาขายาวเพียงข้อเท้า

กระโปรง

นักศึกษาหญิง (ระดับ ปวช.)

นักศึกษาหญิง 12 จีบผ้าลายสก๊อตสีเขียว ความยาวเพียงใต้เข่า

กระโปรงจีบรอบตัว (ระดับ ปวส.)

ใหช้ผ้าสีเทา ทรงสุภาพ ปลายสอบเล็กน้อย ไม่รัดรูป เสมอเข่า

รองเท้า

นักศึกษาชาย(ระดับ ปวช. และ ปวส.)

รองเท้าหนังสีดำชนิดผูกเชือกหุ้มส้นหุ้มปลายเท้ ไม่มีลวดลายถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย

นักศึกษาหญิง (ปวช.)

รองเท้านักเรียนสีดำถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

นักศึกษาหญิง (ระดับ ปวส.)

รองเท้าหุ้มส้น (คัทชู) หนังสีดำสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบพลศึกษา

 • เครื่องแบบพลศึกษาของนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ชายและหญิง ต้องแต่งกายเหมือนกันโดยใส่ชุดวอร์มสีและแบบเดียวกันทั้งวิทยาลัยตามที่กำหนด
 • ถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย

 • การติดตามนักศึกษา

  นักศึกษาที่ขาดเกินสามวัน อาจารย์ที่ปรึกษาส่งไปรษณีบัตรติดตามนักศึกษาไปยังผู้ปกครอง เพื่อแจ้งการติดตามพฤติกรรมนักศึกษา มีผู้รับผิดชอบดังนี้

 • อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น
 • งานติดตามนักศึกษา อ.ดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา (๐๘-๔๓๗-๓๐๙๙), อ.กัญจน์ชญา นันท์ธราพงษ์ (๐๖๒-๔๕๙๓๓๖๓)
 • นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม งานติดตามจะเชิญผู้ปกครองมาพบที่วิทยาลัย (ตามระเบียบของวิทยาลัย)
 • ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา โทร 086-4219879