ปฏิทินวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

เหตุการณ์

13 พ.ย. 2560 สาขาจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ (นำบุคลากรภายนอกเข้ามาอบรม)
20 พ.ย. 2560 สาขาจัดทำโครงการซีเทคบริการชุมชน
12 ธ.ค. 2560 แข่งขันทักษะภายใน
16 ธ.ค. 2560 สอบ V net รายละเอียด
2 ม.ค. 2561 สอบกลางภาค รายละเอียด
12 ม.ค. 2561 นำเสนอนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (จากโครงการของนักศึกษา)