ปฏิทินวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

เหตุการณ์

9 พ.ค. 2559 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2, 3, 5 เข้าหอพัก
11 พ.ค. 2559 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1, ปวส.1 เข้าหอพัก
12 พ.ค. 2559 ประชุมผู้ปกครอง
13 พ.ค. 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 รายละเอียด
17 พ.ค. 2559 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเรียนทุกระดับชั้น
23 พ.ค. 2559 ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
7 มิ.ย. 2559 สอบแก้ 0 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีผลการเรียนไม่ถึง 2.00
4 ก.ค. 2559 อบรมก่อนออกฝึกงาน รายละเอียด
11 ก.ค. 2559 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
19 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึง 80 % (ขร) ระดับปวช.3 และ ปวส.2
29 ส.ค. 2559 สอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รายละเอียด
1 ก.ย. 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
26 ก.ย. 2559 สอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช.1, 2 และ ปวส.1 รายละเอียด