คำถามที่พบบ่อย

หากบัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ให้นักศึกษาเข้าไปติดต่อที่ห้องวิชาการเพื่อทำเรื่องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

  • กรณีบัตรหาย ค่าธรรมเนียม   100  บาท
  • กรณีบัตรชำรุด ค่าธรรมเนียม     50  บาท
  • กรณีนักศึกษาได้บัตรแทนให้นำมาลงทะเบียนเปลี่ยนบัตรใหม่ ฟรี

ในการขอเอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษานั้น นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องขอและยื่นต่องานทะเบียน โดยมีรายละเอียดของการทำเอกสารและขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (สวมชุดสูทวิทยาลัย)
  • ค่าลงทะเบียน 50 บาท
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วัน (นับจากวันที่ยื่นเอกสารใบคำร้องขอ)