วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คุณภาพวิชาการที่เป็นเลิศในระดับสากล

เพื่อให้วิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีวะศึกษาในเอเชีย

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

เราจะพัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีวะศึกษาในเอเชีย

พันธกิจ

  • กำกับและดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการของวิทยาลัย
  • พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์
  • พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ เก่ง ดี มีอาชีพ
  • ส่งเสริมสนันสนุนให้บริการทางด้านวิชาการและงานบริการการศึกษาแก่คณะวิชา/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล