การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 | 24 พ.ย. 2560


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดการจัดทดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของทุกสถานศึกษาในทุกสังกัด


ปวช.3


ตัวอย่างข้อสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ V-NET ปวช.3

ปวส.2


ตัวอย่างข้อสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ V-NET ปวส.2