อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 | 17 พ.ย. 2560


อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งให้โอวาสและกล่าวชื่นชมนักศึกษาด้วยความยินดี โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี มีดังนี้

1. นางสาวบูทูม เยเปีย ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาบริหารทั่วไป

2. นางสาวเรณุกา อินทา ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี

3. นางสาวสายใจ คำแก้ว ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี

4. นางสาวณัฐยาดา กายาคำ ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5. นางสาววิไลวรรณ สุรินทร์ ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6. นางสาวกมลชนก สวยสม ระดับ ปวส.1 สาขาบริหารธุรกิจ

7. นางสาววิไลวรรณ สุรินทร์ ระดับ ปวส.1 สาขาบริหารธุรกิจ

8. นางสาวมลทิรา ก๋าสม ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี

9. นางสาวนิภาวรรณ ยืนยงกุล ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี

10.นางสาวธนนันท์ อย่างคุณธรรม ระดับ ปวส.2 สาขาบัญชี

11.นางสาวจิตสุภา แซ่จ้าง ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี

12.นางสาวจิราภรณ์ เวียงคำ ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี

13.นางสาวกมลชนก สวยสม ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี