การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | 2 พ.ย. 2559


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับเยาวชน ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ โดยมีโอกาสนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสาธารณะ ให้เกิดการรังสรรค์นวตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

ในกิจกรรมครั้งนี้ตัวแทนสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค คว้ารางวัลอันดับที่ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ในหัวข้อโครงการเรื่อง "นมธัญพืชแมคคาเดเมีย" ในระดับจังหวัด และจะนำผลงานไปประกวดอีกครั้งในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนต่อไป