พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao | 1 ก.ย. 2559


พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา โดย Singha Academy ให้โอกาสแก่นักศึกษาได้ร่วมฝึกงานและสร้างประสบการณ์ โดยมีคุณประกาศิต สูตะบุตร (จอร์จ) คุณวศิน พิศเพียงจันทร์ ( ตาว ) ผู้จัดการกิจกรรมภาคสนาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ขอขอบคุณผู้บริหารของสิงห์คอปอร์เรชั่นทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้